עורך דין ירושה - אפוטרופוס לגוף ולרכוש - הן לעת זקנה והן במצבים מיוחדים

מצבים וגורמים בהם עורך דין ירושה ימליץ להכריז על אפטרופסות לגוף ולרכוש

אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש

אפטורופוסות מקורות והגדרות

בספר החוקים של ישראל התקבלו ב1962 חוקים ותקנות המסדירים את אופן מינוי אפוטרופוס וכל ההליכים הנוגעים לאפוטרופסות.

אפוטרופוס הנו מושג מתרבות יוון העתיקה אשר משמעותו על פי הוויקיפדיה "ממונה". על פי רוב היה מקובל, בעת העתיקה, למנות למי אשר אינו מסוגל להיות אחראי לענייניו אדם שיהווה גורם מיצג ומתווך, בין האדם שהוגדר חסר ישע לבין הרשויות השונות וגורמי החברה מסביב. 

 

גם כיום ניתן מגדיר החוק את קיומו של אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לרכוש על סמך ההנחה הבסיסית שמתפקידו לייצג ולדאוג לאינטרסים של חסר הישע ללא קשר לגילו או מצבו המשפחתי. לעתים על פי הנחיות בתי משפט ימונה עורך דין ירושה כאפוטרופוס למי מהיורשים שהוגדרו כחסרי ישע.
מכאן שגם חסרות ישע הנו מצב הנובע מהגדרות החוק ולהגדרה זאת השלכות מעשיות הן בחיי היומיום והן מול גורמים רשמיים.

עורך דין ירושה כאפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לגוף - ימונה כאשר מסיבות כאלה ואחרות אין האדם מסוגל לקבל החלטות באשר לגופו והטיפול בו וזאת מאחר שמבחינה פיזית הנו חולה, דעתו אינה צלולה או שמסיבות כאלה ואחרות אינו מסוגל לקבל בעצמו החלטות לגבי גופו, דרכי טיפול וכל החלטה הנוגעת לגופו הפיזי. לעתים גם מי שהוגדר כחסר ישע בשל בעיות נפשיות או שכליות ואין באפשרותו לקבל את ההחלטות המיטביות בנוגע לו עצמו ולגופו או משהוגדר על ידי מערכת החוק כמי ששיקול דעתו אינו מאפשר לו לקחת החלטות אלו. ימונה לאדם זה אפוטרופוס לגוף אשר מתפקידו לקבל החלטות הנוגעות לדרכי טיפול בגופו הפיזי והנפשי. קימים מקרים בהם עורך דין ירושה יקח על עצמו את התפקיד על מנת להקל על בני המשפחה הקרובים.

עורך דין ירושה ממונה לאפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש - ימונה כאשר מסיבות כאלה ואחרות נבצרת מהאדם היכולת לקבל החלטות הנוגעות לרכושו ומשסבר בית המשפט, שראוי שימונה גורם שיפקח וישמור, על האינטרסים של האדם הנוגעים לרכושו וייצגו מול הגורמים השונים כולל לעתים יורשיו החוקיים. לפעמים כאשר יחוש בית המשפט שהדבר מתחייב ימנה עורך דין ירושה לתפקיד

אפוטרופוס טבעיאפוטרופוס טבעי אפוטרופוס לגוף ולרכוש

חסרי ישע שלהם אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס רכוש הינם ראשית תינוקות וילדים, שטרם הגיעו לגיל בו החוק חל עליהם ומכאן המושג אפוטרופסות טבעית, שהנה חלק מתפקידי ההורות הטבעיים בחברה שלנו. ההורה הוא האפוטרופוס על ילדיו עד הגיעם לגיל תחולת החוק. קימים מקרים חריגים בהם יוצאו ילדים מחזקת הוריהם ובית המשפט ימנה אפוטרופוס זמני או קבוע במקומם.

 

מקרים שבהם אין ההורים הטבעיים של התינוק, הילד, הנער, מתפקדים באופן מלא או שמסיבות כאלה ואחרות הם אינם בנמצא. אזי ממונה אפוטרופוס מטעם המדינה באמצעות רשויות הרווחה ובאישור בית המשפט. לעתים מועבר ילד למשמורת זמנית או אפילו אימוץ ואז משפחתו החדשה מהווה את האפוטרופוס שלו. במקרה שקטין הוגדר חסר ישע, הרי שאם לא נמצאו לו הורים, ימונה אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לרכוש במידה וקיים רכוש כזה.

הגדרת הצורך באפוטרופוס לגוף ולרכוש וייצוג על ידי עורך דין ירושה

הגדרתו של אדם כחסר ישע נובעת מחוסר יכולת זמנית או קבועה לקבל החלטות הנוגעות הן לגופו והן לרכושו. כאשר אדם הינו בגיר ומתעורר צורך במינוי אפוטרופוס, לעתים הנו אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לרכוש, אולם ניתן לבצע הפרדה ולמנות שני גורמים נפרדים. אחד שיתפקד כאפוטרופוס לרכוש והשני לאפוטרופוס לגוף.

אנו עדים להפרדה זאת כאשר מדובר בבגיר או קטין שהנם בעלי רכוש ומסבות כאלה או אחרות הוגדרו כחסרי ישע שיש למנות להם אפוטרופוס.


דוגמאות למצבים בהם ממונה אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לרכוש:

  • כאשר הורי קטין אינם מסוגלים מסיבות כאלה ואחרות לשמש כאפוטרופוס טבעי (כתוצאה מתאונה, מוות של ההורים או בעיות נפשיות שבגינם הוגדרו ההורים עצמם כחסרי ישע).
  • כאשר כתוצאה ממחלה או תאונה, אדם בוגר נקלע למצב זמני או קבוע, שאינו מאפשר לו להשתמש בשיקול דעתו או שהינו מחוסר הכרה, ואז ימונה לו אפוטרופוס לגופו ואם יש צורך גם לרכושו.
  • סיבה נוספת היא, שכתופעת לוואי לזקנה, כתוצאה ממחלות כאלה ואחרות משתבש שיקול דעתו של האדם באופן קיצוני, עד לחוסר יכולת לקבל החלטות, הן לגבי גופו והן לגבי רכושו. במקרים אלו מקובל למנות אפוטרופוס ובמקרים רבים מפרידים בין התפקידים. בן משפחה אחד ימונה לשמש כאפוטרופוס לגוף ובן משפחה אחר ימונה לאפוטרופוס לרכוש.

אפוטרופוס לגוף ולרכושיצוין שקירבה משפחתית מדרגה ראשונה, אינה בהכרח מוגדרת כאפוטרופסות ויש צורך במינויו של אפוטרופוס על פי ההליך שנקבע בחוק. לשם כך מומלץ לפנות למשרד עורכי דין המתמחה באפוטרופסות ובליווי התהליך למינוי אפוטרופוס.