מתקני תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

בוצע מיפוי פרטני של מינים פולשים במתקני תשתיות נפט ואנרגיה. המתקנים ממוקמים בשטחים פתוחים ונדרשת קביעת קדימויות לשם וויסות המגוון הביולוגי במתקני תש"ן וסילוק מינים פולשים.

 

מתקן אשל

 

ערכי טבע: בתחום המתקן שטחים עשבוניים של מישורי לס וגבעות קירטון, בהם תועדו 212 מיני צמחים ופעילות בע"ח: דורבן, שועל מצוי, תן זהוב, לטאות אופיניות ועופות. הממצא החשוב ביותר הוא ריכוזים הכוללים מאות פרטים של הצמח שום קולמן – מין אנדמי, ייחודי לאזור באר שבע, המצוי בסכנת הכחדה חמורה בישראל – ולכן גם בעולם.


מחוץ למתקן שטחי בתות, ערוצי נחלים ויערות קק"ל.


מינים פולשים: רמת נגיעות גבוהה יחסית – שיטה כחלחלה, שיטת ויקטוריה, שיטת עלי ערבה, טבק השיח, מלוח ספוגי, קוכיה הודית, קייצת. צמחים פולשים אלה מסכנים את השטח הטבעי הכלוא במתקן ואת קיומו של הצמח הנדיר שום קולמן( ואף מהווים סיכון להפצה החוצה מהמתקן.

 

טיפול בצמחים פולשים סביב המתקן תתבצע לאורך 4 שנים כאשר רוב ההשקעה תיהיה בשנת הטיפול הראשונה. ישנה קדימות דחופה של מניעת פגיעה בערכי הטבע בתחום המתקן.

 

מתקן אפרת

 

ערכי טבע: במתקן וסביבתו אין שטחים טבעיים רגישים. בתחום המתקן מושבה של עטלפי פירות ופעילות שועל מצוי.

 

מינים פולשים: מלוח ספוגי, קוכיה הודית, קייצת.

 

הערכת שעות העבודה והתשומות מתבססים על טיפול ראשוני כולל וטיפולי מעקב חוזרים במשך שנתיים נוספות פעם בשנה. ההערכה הנה עקרונית ומתייחסת לזמן ביצוע העבודה בפועל בלבד.

 

ההערכה היא כי טיפול כולל של צמחים פולשים במתקן אפשרת יתבצע לאורך שנתיים.

 

מתקן אשקלון


ערכי טבע: מחוץ למתקן שטחי חולות טבעיים אשר בחלקם בתחום שמורות טבע.


מינים פולשים: בתחום המתקן לא נמצאו מינים פולשים. באזורים המבונים במרחב ריכוזי שיטה כחלחלה.
תכנית עבודה: מעקב והמשך הטיפול השוטף.


מתקן קרקעות הצפון


ערכי טבע: נחל הקישון נמצא מדרום למתקן המתוכנן.


מינים פולשים: בדופן הגובלת עם בז"ן שיטה כחלחלה ומכנף נאה.
תכנית עבודה: בחינה מפורטת במסגרת התכנון וטיפול במסגרת ההקמה.

 

מינים פולשים הנם מינים זרים למערכת האקולוגית הטבעית המקומית אשר נוכחותם הנה תוצאה של התערבות אדם. למינים אלו תכונות ייחודיות המקנות להם כושר תחרות גבוה ויכולת התבססות מהירה הגורמים לדחיקת מינים מקומיים ומינים מתמחים, פגיעה בתפקוד המערכת האקולוגית והפחתת התרומה הכוללת של שרותי המערכת. אחד הגורמים המעודדים התבססות מינים פולשים הנה פגיעה פיזית בבית הגידול ובתכסית הקרקע. פיתוח ובינוי ובכלל זה קווי תשתיות ומתקני תשתיות יוצרים בסביבתם הפרה משמעותית היוצרת תנאים מועדפים לחדירת מינים פולשים. הימצאותם של אלו האחרונים במרחבים פתוחים ובקרבה לבתי גידול רגישים מגדילה את הסיכון והסיכוי לפגיעה בתפקוד מערכות אקולוגיות.