שינוי כללי המשחק - חוק "אחריות המזמין"

שינוי כללי המשחק - חוק אחריות המזמיןמאת עו"ד שי ארז

חוק חדש המשנה את כל כללי המשחק בשוק השירותים ויחסי העבודה התקבל בכנסת ביום 12/12/11 – ושמו חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב  2011 (להלן : "חוק האחריות").

 

שמו המקוצר של החוק בפי יוזמיו הוא חוק "אחריות המזמין" היות ובמסגרת הגברת אכיפתם של דיני העבודה הוטלה אחריות ישירה על מזמין שירות – הלקוח לבדוק האם זכויות העובדים מופרות.

 

מטרת החקיקה הייתה להגביר את האכיפה על ביצוע חוקי המגן בתחום דיני העבודה לגבי המגזרים החלשים יחסית עובדי הניקיון השמירה ועובדי חברות הקייטרינג למינהן.

 

דרך פעולת החוק היא שינוי הגישה לפיה רק המעסיק אחראי לזכויות עובדיו והטלת אחריות חוקית מסוימת על הלקוח מזמין העבודה להבטיח כי העובד מקבל את זכויותיו לפי החוק.

 

ניצנים ראשונים למגמת חקיקה זו החלו בקביעות של בית הדין לעבודה לפיהן לקוחות שדרשו מחברות כ"א שמירה או ניקיון לפעול במחירי הפסד כך שאין ביכולתן לשלם שכר חוקי לעובד ישאו בתשלום הפרשי השכר יחד עם הקבלן המפר.

 

בכך הרים ביה"ד לעבודה את מסך ההתאגדות ואת מסך שירותי קבלן ויצר פיקציה לפיה הלקוח הוא ישירות מעסיק במשותף של העובד.

 

פסיקה חדשה זו סללה את הדרך לחקיקת חוק האחריות ולהטלת הסנקציות לפיו.

 

חשוב להכיר את החוק היות ובכל קבלת שירות מקבלן שירות בתחומי ניקיון שמירה או הסעדה החל מינואר 2012  החוק חל, ועל הלקוח המזמין מוטלת אחריות לרווחת עובדי אותו קבלן לפי חוקים מסוימים.

 

החוק קובע כי מפקח עבודה בכיר שמונה לתפקיד על ידי שר התעשייה והמסחר רשאי להוציא אזהרה ללקוח על הפרות חוקי עבודה שבצע קבלן שירות הקשור עימו חוזית.

 

אפשר להטיל עיצום כספי על קבלן שירות בגין העובדה שלא שלם את מלוא השכר לעובדיו. העיצום תלוי בסוג החוק שהופר ומרבית חוקי העבודה העיקרים צויינו בחוק האחריות וסווגו לשלושה תחומים שונים :

  1. קנס על חוקים שפורטו בחלק א' לתוספת השנייה לחוק האחריות 5,000 ₪ וליחיד 2,500 ₪.
  2. קנס על חוקים שפורטו בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק האחריות 10,000 ₪ וליחיד 5,000 ₪.
  3. קנס על חוקים שפורטו בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק האחריות 35,000 ₪ וליחיד 17,500 ₪.הודעה כזאת נשלחת גם ללקוח מזמין השירות וגם הוא חשוף לסכנה שיוטל עליו העיצום הכספי אם לא דאג בתוך 30 יום לתשלום הסכום שחייב קבלן השרות לעובד לפי החוק, או לחלופין שלמו בעצמו.

 

דרך פעולה אחרת היא בכך שרשאי הלקוח לנתק את הקשר עם קבלן השירות בתוך אותם 30 הימים ובכך יופטר מזמין השרות – הלקוח מן האחריות שלו.

 

סכומי הקנסות האמורים הם גבוהים ומטילים איום כלכלי גבוה על כל עסק ובוודאי על כל קבלן שירות.

התקשרויות עם קבלני שירות ועובדיהם נבחנות על פי החוק החדש החל מינואר 2012 אולם כתבי אישום והתראות יחלו לצאת החל מיוני 2012 חצי שנה לאחר קבלת החוק.

 

העיצום הכספי המדובר נגבה לקופת מדינת ועל גבייתו תחול פקודת המיסים גבייה שתקל על המדינה מאוד את גבייתו.

 

חמור מכך בכל מקרה שעל חברה חלה אחריות להפרת החוק ועקב כך מוטל עליה עיצום כספי אזי גם על המנהלים מוטל אוטומטית חיוב בסכום עיצום זהה.

 

על פי סעיף 25 לחוק אחריות המזמין הוטלה בפעם הראשונה בחוק גם חובה מהותית על הלקוח מזמין השרות לבדוק שלא מופרות זכויות עובדי הקבלן שעובדים עבורו.

 

החובה האמורה דורשת מינוי של בודק שכר מוסמך שהוא רואה חשבון כדי לבדוק את נתוני השכר של עובדי הקבלן ולהבטיח שזכויותיהם לא יפגעו.

 

כדי לקבל מעמד של בודק שכר מוסמך חייב אדם לפנות לשר התעשיה והמסחר לבקש בקשה להכרה תוך הצגת אישורים על הסמכות ניסיון וכן עבר פלילי נקי.

 

מגזר רואי החשבון הוא המגזר הקלסי לקבלת הסמכות כבודקי שכר מוסמכים ובהתאם נפתח ענף עסקי חדש מעניין לתחום ראיית החשבון ועריכת הדין.

 

חוק אחריות המזמין הוא כאב ראש לא קטן לקוחות אבל הזדמנות גדולה ומעניינת למגזרים עסקיים שונים.

 

שי ארז עו"ד
ההשכלה 3, תל אביב
טל' 03-7520432 פקס' 03-7520431
Shai Erez, ADV